Skal en endringsprosess gi gode resultater, må endringen skje i selve menneskene.

Utnytter dere medarbeidernes ulike styrker og egenskaper på en systmatisk måte? Hvordan skaper dere synergi i hverdagen? Kommuniserer dere løsningsorientert eller har dere fokus på problemene? Har dere en felles bevissthet rundt virksomhetens fokus og mål og hvordan dere skal komme dit? Opplever dere at tiden ikke strekker til og at «alt» haster?

For å få utviklingen til å skyte fart og oppnå gode resultater, må lederne og medarbeiderne selv ønske å bidra maksimalt.

Lederutvikling

For ledere er egen selvinnsikt og evnen til å lede seg selv helt essensielt for å kunne oppfylle sin hovedoppgave, nemlig å lede andre frem til gode resultater.

Forenklet sett kan vi si at ledelse skjer i relasjonen mellom leder og medarbeider. De personlige egenskapene er derfor vel så viktige som de faglige, skal man lykkes i å motivere, ansvarliggjøre og involvere de ansatte. I dette ligger blant annet bevissthet rundt egne holdninger, mønstre, verdier og atferd såvel som kunnskap og en grunnleggende forståelse for hvordan mennesker tenker, føler og handler. I tillegg er evnen til å kommunisere godt og å ha en godt utviklet emosjonell intelligens av stor betydning. Som leder er det også verdifullt å ha kunnskap om ulike psykologiske prosesser og gruppedynamikk, og at mennesker har ulike psykologiske preferanser. Ledere som utøver god ledelse vil bidra til gode interne prosesser, medarbeidere som trives og presterer bra, som totalt sett fører til bedre resultater.

Teamutvikling

I gode team har medlemmene av teamet tydelige hovedoppgaver, og de liker både målet og visjonen de jobber etter. De har et tydelig resultatfokus og det finnes en positiv gruppelojalitet. De samarbeider godt og tar vare på hverandres ulike kunnskaper og styrker, i tillegg til at den enkelte har innsikt i egne talenter og evner å utnytte disse maksimalt. Kommunikasjonen er konstruktiv, åpen og ærlig, og de har en sterk følelse av samhørighet og betydning. Teammedlemmene er bevisste egne ansvar og egne valg, samtidig som de jobber for teamets beste.

Vi går aktivt inn og hjelper grupper og enkeltindivider som selv ønsker å gjøre en innsats for å bli bedre. Ved å være konkrete og løsningsorienterte, driver vi prosessene fremover på en energisk og målrettet måte. Vi har med oss både erfaring og gode verktøy.